Bezpiecze雟two danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Zgodnie z obowi您kiem informacyjnym wynikaj帷ym z art. 13 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych, przedstawiamy Pa雟twu niezb璠ne informacje w tym zakresie:

  1. Administratorem danych osobowych jest Ciep這wnia Rydu速owy Spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w Rydu速owach (44-280) przy ulicy Adama Mickiewicza 21, tel. 32 457 66 11, 32 457 66 22, email: office@ryd.com.pl
  2. Dane osobowe wykorzystujemy w celach: zawarcia i wykonywania 陰cz帷ej nas umowy; wykonywania ci捫帷ych na nas obowi您ków prawnych; wykrywania nadu篡 i zapobiegania im; ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze; marketingu, w tym promocji produktu lub us逝g; tworzenia zestawie, analiz i statystyk - na nasze potrzeby wewn皻rzne; wsparcia obs逝gi klienta.
  3. Do przygotowania warunków technicznych lub umowy, korzystamy z formularzy pozyskiwania danych zamieszczonych na stronie internetowej.
  4. Odbiorcami danych osobowych s upowa積ieni pracownicy Ciep這wni Rydu速owy Sp. z o.o. którzy przetwarzaj je zgodnie z zakresem swoich obowi您ków i upowa積ieniami nadanymi przez administratora danych osobowych.
  5. Dane osobowe mog by powierzone lub udost瘼nione podmiotom przetwarzaj帷ym: podmiotom i organom, którym Ciep這wnia Rydu速owy Sp. z o.o. jest zobowi您ana lub upowa積iona udost瘼ni dane osobowe na podstawie powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa (s康, policja); podmiotom przetwarzaj帷ym dane w naszym imieniu – uczestnicz帷ym w wykonywaniu czynno軼i przetwarzania na podstawie umów powierzenia lub udost瘼nienia danych osobowych; innym administratorom danych przetwarzaj帷ym dane we w豉snym imieniu (instytucje kurierskie, nabywaj帷e wierzytelno軼i lub uprawnione do otrzymywania danych na podstawie prawa energetycznego lub ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod).
  6. Je郵i skorzystaj Pa雟two z ankiet lub formularzy kontaktowych na stronie internetowej, to wejdziemy w posiadanie informacji o danych kontaktowych (adres mailowy, nr telefonu); dane te b璠ziemy przetwarza np. w celu reakcji na zg這szenie, zbierania opinii.
  7. Nie przekazujemy danych osobowych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie udost瘼niamy ich 瘸dnym organizacjom mi璠zynarodowym.
  8. Nie profilujemy danych osobowych ani nie stosujemy zautomatyzowanych systemów do badania preferencji naszych klientów.
  9. Mog Pa雟two z這篡 do nas wniosek (dotycz帷y danych osobowych) o: sprostowanie (poprawienie) danych; usuni璚ie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania; dost瘼 do danych (o informacj o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopi danych); przeniesienie danych do innego administratora danych lub pa雟twa (w zakresie okre郵onym w art. 20 RODO).
  10. Niezale積ie od praw wymienionych wy瞠j mog Pa雟two w dowolnym momencie: wnie嗆 sprzeciw wobec przetwarzania danych (po przyj璚iu wniosku w tej sprawie jeste鄉y zobowi您ani do zaprzestania przetwarzania danych osobowych obj皻ych sprzeciwem, chyba, 瞠 wyka瞠my, 瞠 istniej wa積e prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wed逝g prawa uznaje si za nadrz璠ne wobec Pa雟twa interesów, praw i wolno軼i lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze); wycofa udzielon nam zgod na przetwarzanie danych (nie b璠zie to wp造wa na zgodno嗆 z prawem wykorzystywania Pa雟twa danych przed cofni璚iem takiej zgody); wnie嗆 skarg do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych, je郵i uwa瘸j Pa雟two, 瞠 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Nasi partnerzy

Skontaktuj si z nami

Siedziba spólki

 

Kogen sp. z o.o.

Konstal Sp. z o.o.

Biuro obs逝gi klienta

Formularz kontaktowy

Telefony

 

ul. Plebiscytowa 50

44 - 280 Rydultowy

 

Tel.: 32 457 66 11

Fax: 32 457 66 33

E-mail: office@ryd.com.pl

 

Polityka prywatno軼i. Copyrights by Ciep這wnia Rydu速owy © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT