Zmiana taryfy dla wody

Informujemy, że od 29 maja 2018 r. ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Ceny i stawki opłat za wodę zawarte są w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej Decyzją nr GL.RET.070.7.115.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłoszonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfowe ceny i stawki opłat, które obowiązywać będą od 29 maja 2018 r. do 28 maja 2021 r., zostały podane w zakładce Obsługa Klienta – Taryfa dla wody.