Certyfikat jakości ciepła z Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

 

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. otrzymała certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego. Jest to dokument potwierdzający w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Zagadnienie to szczególnie w Polsce ma duże znaczenie gdyż codziennie, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego dochodzi do przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu.

Certyfikaty PreQurs zawierają krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji ciepła systemowego. Podane na nich wartości informują ile razy emituje się zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji – certyfikat po lewej stronie oraz ogólnej (całkowitej) emisji – certyfikat po prawej stronie), w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

Certyfikaty jakości ciepła PreQurs przyznane dla Ciepłowni Rydułtowy w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Do tych substancji zalicza się głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren  (B(a)P).

Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Rydułtowach.

Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu pochodzącemu z Ciepłowni Rydułtowy klasę A z opisem znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu przez ciepło systemowe, które wytwarzane jest przez zawodowe ciepłownie węglowe w połączeniu z częściowym wykorzystaniem ciepła ze spalania gazu metanowego z odmetanowywania kopalni w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie ma także wysokość komina źródeł ciepła wynosząca 80 m.

Poza wysokością kominów źródła ciepła zasilające ciepło systemowe dostarczane przez Ciepłownię Rydułtowy charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji odniesionymi do dostarczanego ciepła w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one w skali ogólnej około 9 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz ponad 1000 razy mniejsze
w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu. Jak już wspomniano powyżej emisja ta pochodząca
z zawodowych ciepłowni węglowo-gazowych występuje na znacznej wyższej wysokości niż
w przypadku np. budynków jedno- i wielorodzinnych. Transmisja tych zanieczyszczeń (tzw. imisja)  do strefy przebywania ludzi  jest praktycznie pomijalna.

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez Ciepłownię Rydułtowy są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych Ciepłowni Rydułtowy oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG” jak niżej.

Budynek oznaczony zewnętrznym znakiem typu NO SMOG jak wyżej informuje najbliższe otoczenie o jego neutralności w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza gdyż jest zasilany ciepłem systemowym z Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Uroczyste przekazanie certyfikatów miało miejsce 18 czerwca 2018 r. w siedzibie Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.

Certyfikaty PreQurs oraz znaki NO SMOG otrzymają także niektórzy odbiorcy i zarządcy budynków zasilanych ciepłem systemowym pochodzącym z Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Przyznanie Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. Certyfikatu redukcji niskiej emisji PreQurs odbyło się
w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji systemów ciepłowniczych wszystkich dostawców ciepła systemowego w Polsce realizowanego z inicjatywy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów m.in. 24 dla dostawców ciepła systemowego w Polsce.

Certyfikacja systemów ciepłowniczych

 Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie założony w 2016 roku przez Adolfa Mirowskiego. Jest to zewnętrzny podmiot, który gwarantuje obiektywną ocenę producentów i dostawców ciepła systemowego. Posiada także własny, wypracowany proces oceny oraz związane z nim certyfikaty, które w czytelny sposób wskazują na redukcję zanieczyszczeń przez poszczególne systemy w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania ciepła. Celem jest także pokazanie redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych przez systemy ciepłownicze w odniesieniu do obiektu referencyjnego (bazowego) zasilanego z lokalnej kotłowi węglowej.

Autor pierwszych w  świecie tego typu certyfikatów i znaków NO SMOG j.w. uznał ich wprowadzenie za niezbędne podczas wykonywania zadań eksperckich na rzecz  programu Swiss Contribution.

Adolf Mirowski w ostatnich 25 latach swojej działalności prowadził działalność doradczą, naukową, dydaktyczną w branży techniki grzewczej a także nadzorował kompleksowe realizacje związane
z kogeneracją gazową. Jest autorem lub współautorem również wielu publikacji dla projektantów
i ekspertów branżowych.

Systemy i budynki referencyjne

Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym (bazowym) budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW. Analiza tego typu obiektów, znajdujących się w Polsce, przeprowadzona została przez ICEB. Certyfikaty ICEB obejmują także inne technologie grzewcze.

Niska i wysoka emisja

Dla potrzeb procesu certyfikacji przyjęte zostały następujące definicje:

niska emisja – wszelkie źródła emisji znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10-20 metrów, nie objęte regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła te emitują niebezpieczne substancje, a zwłaszcza pyły zawieszone i bezno(a)piren, do otoczenia w wyniku nieefektywnego spalania paliw
w indywidualnych kotłach. Emisja tych zanieczyszczeń w negatywny i bezpośredni sposób wpływa na otoczenie.

wysoka emisja – wszelkie źródła emisji, które, w świetle powyższego zapisu, nie stanowią niskiej emisji, a zwłaszcza te, które objęte są regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła zaliczane do wysokiej emisji nie wpływają bezpośrednio negatywnie na otoczenie w strefie przebywania ludzi.

Zanieczyszczenia uwzględniane w procesie certyfikacji

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), bezno(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. W ramach certyfikatów dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane będą zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Proces certyfikacji  

Certyfikacja prowadzona jest przez audytora ICEB, który, gromadzi dane potrzebne do jego przygotowania. Po wykonaniu obliczeń porównawczych opracowywane są certyfikaty, które otrzymują dostawcy ciepła oraz ich beneficjenci. Liczby na certyfikatach oznaczają krotność redukcji emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z obiektem zasilanym z lokalnej kotłowni węglowej.