Bonifikata dla ceny za dostarczaną wodę

Informujemy, że stosownie do Uchwały Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. nr 1/3004/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., do rozliczeń z odbiorcami wody udziela się bonifikaty w wysokości 4,25% dla ceny m3 dostarczanej wody na podstawie odczytów wskazań wodomierzy, obowiązującej od 25 do 36 miesiąca, określonej we wprowadzonej z dniem 29 maja 2018 r. taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w trybie art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 20017 r., poz. 328 z późn. zm.), na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr  GL.RET.070.7.115.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłoszonej 21 maja 2018 r. przez organ regulacyjny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym, w okresie od 29 maja 2020 r. do 28 maja 2021 r., cena wody z uwzględnieniem w/w bonifikaty, wynosić będzie 5,40 zł + VAT (tj. 5,83 brutto) za m3.