Rozważają Państwo możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej i korzystania z ciepła systemowego?
Budowany przez Państwa obiekt wymaga zapewnienia dostaw wody?

O przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub wodociągowej może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być zarówno właściciel obiektu, zarząd spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych odbiorców, staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno wymogi formalno-prawne, finansowe jak również zaangażowanie odbiorców w całą procedurę, związaną z przyłączeniem obiektów do naszych sieci.

Każdy potencjalny odbiorca naszych usług, chcąc uzyskać informacje dotyczące możliwości i warunków przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej lub wodociągowej, powinien zwrócić się w tym celu do

Biura Obsługi Klienta
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

pn – pt: 7:00 – 15:00
tel. +48 32 45 76 611 wew. 530 

lub złożyć w kancelarii naszego przedsiębiorstwa wniosek o przyłączenie do sieci.

Dokumenty do pobrania

PORADNIK KROK PO KROKU

Poniżej przedstawiamy procedurę przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej lub wodociągowej:

1. Złóż wniosek o przyłączenie do sieci

Złożenie wniosku o przyłączenie obiektu do sieci rozpoczyna oficjalną procedurę w tym zakresie, nie powoduje jednak po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych. Dostarcza naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy wodociągowej w określonym rejonie miasta.

2. Wydanie warunków technicznych przyłączenia

W oparciu o złożony wniosek Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. dokona analizy technicznych i ekonomicznych możliwości przyłączenia do sieci Państwa obiektów i określi warunki przyłączenia. Warunki zostaną przedłożone wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie

Po uzgodnieniu warunków przyłączenia do sieci, Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zawiera z Odbiorcą umowę przyłączeniową, określającą szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do sieci, m.in. termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty przyłączeniowej, miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

4. Realizacja przyłączenia w oparciu o zawartą umowę

Stosownie do zapisów zawartej umowy Strony przystępują do realizacji przyłączenia. Etap ten obejmuje m.in. sporządzenie dokumentacji technicznej i jej uzgodnienie, wystąpienie do odpowiednich instytucji o wydanie pozwoleń na budowę, a następnie realizację prac przyłączeniowych na warunkach i w terminach zawartych w obowiązującej umowie przyłączeniowej. Po wykonaniu inwestycji następuje jej końcowy odbiór oraz przekazanie do eksploatacji.

5. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostarczania ciepła do budynku Odbiorcy jest wyposażenie obiektu w węzeł cieplny. Na odrębne zlecenie Odbiorcy, Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zapewnia również usługę dostawy i montażu węzła cieplnego. Oferta na wykonanie węzła zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb Odbiorcy.

6. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła lub umowy o zaopatrzenie w wodę

Dostarczanie ciepła lub wody do budynku rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem odpowiednio umowy sprzedaży ciepła (umowy kompleksowej) lub umowy o zaopatrzenie w wodę, określającej szczegółowo warunki oraz zasady realizacji dostaw.