Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 16.05.2017r. nr OKA.4210.61(12).2016.2017.184.XVI.MMi1
wprowadzona do stosowania od 01.07.2017r.

Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 roku, poz. 348 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione, ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania. 

Przedsiębiorstwo energetyczne powiadamia Odbiorców o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.