O PROJEKCIE

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2014-2020, priorytet I: zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie: 1.7 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: 1.7.3 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim.

 

ZAKRES PROJEKTU

Instalacja  kogeneracyjna składająca się z komory spalania biomasy z  kotłem odzysknicowym z olejem termalnym o mocy cieplnej w paliwie ok. 8 MW oraz turbogeneratora ORC o mocy elektrycznej min. 1,3 MWe i mocy cieplnej min. 5,3 MWt wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w Rydułtowach przy ul. Leona 11. Wyprodukowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego zasilającego obiekty  w Rydułtowach. Energia elektryczna będzie sprzedawana do operatora systemu dystrybucyjnego.

 

CEL PROJEKTU

Osiągnięcie przez system ciepłowniczy Ciepłowni Rydułtowy sp. z o.o. statutu systemu efektywnego energetycznie oraz zmniejszenie emisji CO2 i pyłu z instalacji.

 

PLANOWANE EFEKTY

  1. ograniczenie emisji CO2 o 19 853 Mg CO/rok
  2. oszczędność zużycia energii pierwotnej łącznie o 48 250 GJ/rok
  3. ograniczenie emisji pyłu łącznie o 8 536 kg/rok

 

WARTOŚĆ PROJEKTU BRUTTO

41 429 436 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

21 439 715 zł

 

OKRES REALIZACJI

2020 – 2023

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności informujemy, iż zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektu możliwe jest pod adresem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/