Zawiadamiamy, że od 15 grudnia 2020 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło. Ceny i stawki opłat za ciepło zawarte są w taryfie dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.39.2020.PS z dnia 30 listopada 2020 r., opublikowanej w Biuletynie URE nr 341 z dnia 30 listopada 2020 r.

Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 30 listopada 2020 r. nr OKA.4210.39.2020.PS
wprowadzona do stosowania od 15.12.2020r.