Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. odbiorcy ciepła systemowego uprawnieni do zakupu ciepła z rekompensatą (art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 4 ustawy) są zobowiązani złożyć oświadczenie, które zawiera:

w przypadku odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy,
2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:
a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy,
b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy, oraz
c) inne niż określone w lit. a i b,
3) określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2.

w przypadku odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy;
2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:
a) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy,
b) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych oraz
c) inne niż określone w lit. a i b;
3) określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2.

Grupy odbiorców, którym przysługuje cena z rekompensatą

Grupa „A” gospodarstwa domowe (art. 4 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy) – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia

Grupa „B” wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty (art. 4. ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy), które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia (Wzór oświadczenia – Grupa „B”)

Grupa „C” podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia (Wzór oświadczenia – Grupa „C”)

Oświadczenie na załączonym formularzu należy złożyć w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia, czyli do 11 października 2022 roku w wersji elektronicznej na adres: office@ryd.com.pl lub w wersji papierowej na adres:
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 50
44 – 280 Rydułtowy

Złożone oświadczenie uprawnia odbiorcę ciepła do stosowania wobec niego ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, jeżeli jest ona niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z taryfy producenta ciepła.

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, zgodnie z w/w ustawą, przyjmuje wartość:
1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, oświadczenia są wymagane bez względu na to, czy na chwilę obecną rzeczywista cena wytwarzania ciepła w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. jest niższa, czy wyższa od ceny z rekompensatą.

Do pobrania:

  1. Wzór oświadczenia – Grupa „B”
  2. Wzór oświadczenia – Grupa „C”
  3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.

Więcej informacji na temat mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata