Zawiadamiamy, że od 15 grudnia 2021 r. ulegną zmianie ceny i stawki opłat za ciepło. Ceny i stawki opłat za ciepło zawarte są w taryfie dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.62.2021.RZ z dnia 03 listopada 2021 r., opublikowanej w Biuletynie URE nr 388 z dnia 04 listopada 2021 r.

Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 03 listopada 2021 r. nr OKA.4210.62.2021.RZ
wprowadzona do stosowania od 15.12.2021r.