Zawiadamiamy, że od 1 lipca 2023 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za ciepło. Ceny i stawki opłat za ciepło zawarte są w taryfie dla ciepła Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.121.2022.ESt1 z dnia 17 maja 2023 r., opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE nr 290 z dnia 17 maja 2023 r.

Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa URE
z dnia 17 maja 2023 r. nr OKA.4210.121.2022.ESt1
wprowadzona do stosowania od 01.07.2023r.

W związku z tym, że cena dostawy ciepła obliczona na podstawie w/w taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. jest ceną najniższą w myśl art. 3a ust. 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r., w rozliczeniach ze wszystkimi Odbiorcami od 1 lipca 2023 r. będą stosowane ceny i stawki opłat określone w w/w taryfie.