Zawiadamiamy, że od 22 maja 2021 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Ceny i stawki opłat za wodę zawarte są w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzonej decyzją nr GL.RZT.70.66.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW WP z dnia 26 kwietnia 2021 r., która została ogłoszona 14 maja 2021 r. przez organ regulacyjny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Treść taryfy podajemy poniżej:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzona Decyzją nr GL.RZT.70.66.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
wprowadzona do stosowania od 22.05.2021r. do 28.05.2024r.