Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

FAQ

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową wyliczaną jako iloczyn długości przyłącza i stawek opłat za przyłączenie podanych w taryfie dla ciepła. Stawki te zróżnicowane są w zależności od średnicy przyłącza oraz terenu, w jakim prowadzone są rurociągi.

Właścicielem większości budowanych obecnie przyłączy jest Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. Kwestie własności infrastruktury ciepłowniczej ustala się przed przyłączeniem budynku do sieci i zostają one uregulowane w umowach lub innych dokumentach.

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Ponadto, umożliwia on regulację ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczej. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z kotłowni Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. do przyłączonych budynków.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. nie jest dofinansowywana przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

1 GJ to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh ). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić ok. 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej ok. 28 MJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

Taryfy opłat za ciepło, zanim wejdą w życie, są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

Ustanowienie służebności przesyłu jest formalno-prawnym uregulowaniem dostępu do urządzeń będących własnością firmy zlokalizowanych na nieruchomościach należących do innych właścicieli. Służebność przesyłu, którą regulują art. 3051-3054 kodeksu cywilnego, jest (potwierdzonym umową notarialną lub postanowieniem sądu) zapewnieniem dostępu do sieci i urządzeń, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania systemu.