Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Przyłącz się

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Przyłącz się

Rozważają Państwo możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej i korzystania z ciepła systemowego? Budowany przez Państwo obiekt wymaga zapewnienia dostaw wody?

Nasza oferta skierowana jest do inwestorów pragnących budować nowe obiekty, ale również do osób i instytucji posiadających inne sposoby ogrzewania, które są niezadowolone z ich dotychczasowego funkcjonowania np. z poziomu cen, z zawodności systemów, z konieczności wykonania ich remontu lub wymiany. Obecnie odnotowujemy znaczący wzrost zainteresowania ciepłem systemowym z Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zarówno wśród inwestorów w segmencie budownictwa mieszkaniowego, jak i usługowo-handlowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych odbiorców, staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno wymogi formalno-prawne, finansowe jak również zaangażowanie odbiorców w całą procedurę związaną z przyłączeniem obiektów do naszych sieci. Poniżej przedstawiamy etapy postępowania w tym zakresie.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Etapy postępowania przy przyłączeniu do sieci ciepłowniczej

1. Złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Wzór wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej lub, w wersji papierowej, z biura obsługi klienta. Złożenie wniosku o przyłączenie obiektu do sieci rozpoczyna oficjalną procedurę w tym zakresie, nie powoduje jednak po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych. Dostarcza naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w określonym rejonie miasta.

2. Wydanie warunków przyłączenia

W oparciu o złożony wniosek Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. dokona analizy technicznych i ekonomicznych możliwości przyłączenia do sieci Państwa obiektów i określi warunki przyłączenia. Warunki zostaną przedłożone wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie

Po uzgodnieniu warunków przyłączenia do sieci, Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zawiera z Odbiorcą umowę przyłączeniową, określającą szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do sieci, m.in. termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty przyłączeniowej, miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

4. Realizacja przyłączenia w oparciu o zawartą umowę

Stosownie do zapisów zawartej umowy Strony przystępują do realizacji przyłączenia. Etap ten obejmuje m.in. sporządzenie dokumentacji technicznej i jej uzgodnienie, wystąpienie do odpowiednich instytucji o wydanie pozwoleń na budowę, a następnie realizację prac przyłączeniowych na warunkach i w terminach zawartych w obowiązującej umowie przyłączeniowej. Po wykonaniu inwestycji następuje jej końcowy odbiór oraz przekazanie do eksploatacji.

5. Wykonanie węzła cieplnego

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostarczania ciepła do budynku Odbiorcy jest wyposażenie obiektu w węzeł cieplny. Na odrębne zlecenie Odbiorcy, Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zapewnia również usługę dostawy i montażu węzła cieplnego. Oferta na wykonanie węzła zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb Odbiorcy.

6. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła

Dostarczanie ciepła do budynku rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem umowy sprzedaży ciepła (umowy kompleksowej), określającej szczegółowo warunki oraz zasady realizacji dostaw.

Przyłączenie do sieci wodociągowej

Etapy postępowania przy przyłączeniu do sieci wodociągowej

1. Złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wzór wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej lub, w wersji papierowej, z biura obsługi klienta. Złożenie wniosku o przyłączenie obiektu do sieci rozpoczyna oficjalną procedurę w tym zakresie.

2. Wydanie warunków przyłączenia

W oparciu o złożony wniosek Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. dokona analizy możliwości przyłączenia do sieci Państwa obiektów i określi warunki przyłączenia. Stanowią one podstawę do realizacji dalszych prac budowlanych przyłącza wodociągowego.

3. Opracowanie projektu budowlanego przyłącza / opracowanie planu sytuacyjnego

Inwestor ma możliwość wyboru powyższych opcji – każda z nich może być realizowana przez firmę zewnętrzną lub Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o., po uprzednim zleceniu przez Inwestora. 

4. Wykonawstwo/Włączenie i odbiór techniczny

Inwestor ma do wyboru:
1) wykonawstwo przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o.
– po uzgodnieniu dokumentacji projektowej we właściwym organie administracyjnym / po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej podłączenia przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o., Inwestor zleca:
– budowę przyłącza przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. – wykonanie przyłącza wodociągowego jest usługą odpłatną, zaś włączenie do urządzenia wodociągowego jest dokonywane nieodpłatnie,
– składa wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
2) wykonawstwo przez firmę zewnętrzną
– po uzgodnieniu dokumentacji projektowej we właściwym organie administracyjnym / po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej podłączenia przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o., Inwestor zleca:
– wykonanie włączenia do sieci wodociągowej oraz odbiór techniczny przyłącza wykonanego przez uprawnionego wykonawcę – usługa nieodpłatna
– składa wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Inwestor zleca wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej firmie zewnętrznej lub do Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. – usługa jest realizowana odpłatnie. 

6. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

Dostarczanie wody do budynku rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem umowy o zaopatrzenie w wodę, określającej szczegółowo warunki oraz zasady realizacji dostaw.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy

tel. +48 32 4576611 wew. 530