W związku z wprowadzeniem z dniem 29 maja 2018 r. nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (taryfa zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr  GL.RET.070.7.115.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 r.) informujemy, że stosownie do Uchwały Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., od 29 maja 2018 r. do rozliczeń z Odbiorcami wody stosuje się bonifikatę w wysokości 5% dla ceny za dostarczaną wodę określonej w w/w taryfie.
Przedsiębiorstwo wodociągowe, którym jest Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., jest zobowiązane do przedkładania organowi regulacyjnemu, którym jest  dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, taryf do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te podlegają analizie oraz weryfikacji w/w organu regulacyjnego. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami posiadają pełną moc prawną do ich stosowania. Przedsiębiorstwo zamieszcza zatwierdzoną taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punkcie obsługi klientów.