Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

RODO

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Informacja o postępowaniu
z danymi osobowymi

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje w tym zakresie:

  1. Administratorem danych osobowych jest Ciepłownia Rydułtowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rydułtowach (44-280) przy ulicy Plebiscytowej 50, tel. +48 32 45 76 611, +48 32 45 76 622,  email: office@ryd.com.pl
  2. Dane osobowe wykorzystujemy w celach: zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy; wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; marketingu, w tym promocji produktu lub usług; tworzenia zestawień, analiz i statystyk – na nasze potrzeby wewnętrzne; wsparcia obsługi klienta.
  3. Do przygotowania warunków technicznych lub umowy, korzystamy z formularzy pozyskiwania danych zamieszczonych na stronie internetowej.
  4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., którzy przetwarzają je zgodnie z zakresem swoich obowiązków  i upoważnieniami nadanymi przez administratora danych osobowych.
  5. Dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione podmiotom przetwarzającym: podmiotom i organom, którym Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (sąd, policja); podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu – uczestniczącym w wykonywaniu czynności przetwarzania na podstawie umów powierzenia lub udostępnienia danych osobowych; innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (instytucje kurierskie, nabywające wierzytelności lub uprawnione do otrzymywania danych na podstawie prawa energetycznego lub ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę).
  6. Jeśli skorzystają Państwo z ankiet lub formularzy kontaktowych na stronie internetowej, to wejdziemy w posiadanie informacji o danych kontaktowych (adres mailowy, nr telefonu); dane te będziemy przetwarzać w celu  reakcji na zgłoszenie, zbierania opinii.
  7. Nie przekazujemy danych osobowych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie udostępniamy ich żadnym organizacjom międzynarodowym.
  8. Nie profilujemy danych osobowych ani nie stosujemy zautomatyzowanych systemów do badania preferencji naszych klientów.
  9. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: sprostowanie (poprawienie) danych; usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania; dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); przeniesienie danych do innego administratora danych lub państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
  10. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie: wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); wycofać udzieloną nam zgodę  na przetwarzanie danych (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody); wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.