Na przestrzeni kolejnych lat Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. prowadziła zdywersyfikowaną działalność gospodarczą, dostosowując swoją ofertę do potrzeb rynku, wykorzystując posiadane zasoby. Obecnie Spółka prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach:

 1. wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
 2. zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło, polegająca na wytwarzaniu ciepła oraz jego przesyłaniu i dystrybucji, prowadzona jest w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

 • na wytwarzanie ciepła – nr WCC/13/184/U/3/98/RW z dnia 24 sierpnia 1998 r. – ostatnia zmiana: decyzja nr OKA.4110.53.2016.2017.AM z dnia 15 marca 2017 r.,
 • na przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła – nr PCC/12/184/U/3/98/RW z dnia 24 sierpnia 1998 r. – ostatnia zmiana: decyzja nr OKA.4110.58.2016.2017.AMa z dnia 15 marca 2017 r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na pozyskiwaniu wody, jej uzdatnianiu oraz prowadzeniu działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody za pomocą urządzeń wodociągowych, prowadzone jest w oparciu o uzyskane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane przez Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim decyzją nr MZWiK.6431-1/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Zarówno działalność ciepłownicza, jak i wodociągowa prowadzone są na terenie miasta Rydułtowy. O lokalnym charakterze działania decyduje przede wszystkim istniejąca infrastruktura systemu ciepłowniczego oraz urządzeń wodociągowych, które eksploatuje Spółka.

Ciepło systemowe wytwarzane jest w źródle węglowym oraz gazowym, a następnie dostarczane sieciami ciepłowniczymi do węzłów cieplnych zabudowanych u Odbiorców.

Z kolei woda, z której korzystają mieszkańcy miasta, w części dostarczana jest do stacji uzdatniania wody z sieci wodociągowej hurtowego dostawcy, zaś w części pompowana z wyselekcjonowanych pokładów głębinowych kopalni. Pozyskana woda, po uzdatnieniu i dezynfekcji, dostarczana jest mieszkańcom miasta.

I coś jeszcze …

Korzystając z wiedzy, umiejętności i doświadczeń będących efektem prowadzenia działalności w w/w obszarach, oferujemy szereg usług dodatkowych, takich jak:

 • projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji cieplnych i wodnych,
 • budowa nowych i modernizacja istniejących instalacji, źródeł ciepła, węzłów cieplnych,
 • dobór urządzeń ciepłowniczych i wodociągowych,
 • uruchamianie instalacji,
 • montaż urządzeń pomiarowych i sterujących (wodomierze, ciepłomierze, itp.),
 • obsługa i serwisowanie urządzeń i instalacji,
 • prowadzenie nadzoru branżowego.