Kontrast
Czcionka

BOK:
+48 32 4576611

SERWIS:
+48 32 7294774,
kom. 785 781 732

Taryfa dla wody

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla wody

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzona Decyzją nr GL.RZT.70.66.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2021 r.
wprowadzona do stosowania od 22.05.2021r. do 21.05.2024r.

Przedsiębiorstwo wodociągowe, którym jest Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., jest zobowiązane do przedkładania organowi regulacyjnemu, którym jest  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, taryf do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028 z późniejszymi zmianami) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te podlegają analizie oraz weryfikacji w/w organu regulacyjnego. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami posiadają pełną moc prawną do ich stosowania. Przedsiębiorstwo zamieszcza zatwierdzoną taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punkcie obsługi klientów.